HƯỚNG DẪN QUÉT QRCODE CHO CƠ SỞ KINH DOANH ĐÀ NẴNG 2021

Theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế ban hành
Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục
vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân phải khai báo y tế, các chủ
cơ sở, điểm đến phải bố trí người và phương tiện, công cụ để kiểm soát người
vào ra bằng cách quét QRCode.


Để sẵn sàng phục vụ người dân, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng khi
Thành phố quyết định áp dụng thông tin tiêm vắc xin phục vụ mở hoạt động tại
một số cơ sở, khu vực đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao; Sở Thông tin và
Truyền thông tích hợp dữ liệu tiêm chủng (từ kết quả tiêm trên Nền tảng quản lý
tiêm chủng) vào mã QRCode khai báo y tế thành phố (bảo đảm giữ nguyên cách
khai báo đã sử dụng lâu nay); đồng thời có hướng dẫn sử dụng Ứng dụng và
kính đề nghị các cơ quan, địa phương, cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thành phố
triển khai; hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân biết, sử dụng như file PDF đính kèm.